نقاشي ديجيتالي از گلهاي زيبا و برگهاي سبز
انتخاب رنگ از نظر روان‌شناسي مفهومي بي چون وچرا دارد.در حالت کلي دو گروه رنگ وجود دارد : رنگهاي گرم ،رنگهاي سرد . رنگهاي گرم عبارتند از(قرمز،زرد ،نارنجي) تحريک کننده سبب فعاليت وجنب وجوش ،الهام دهنده? روشني وشادي زندگي ومولد حرکتند ،در حالي که رنگهاي سرد (سبز،آبي،بنفش )موجد حالتهاي انفعالي ، سکون ، بي حرکتي وتلقين کننده? غم واندوه هستند.
نظرات کاربران
UserName