نقاشي ديجيتالي از درختان سبز و گلهاي زيبا
در نقاشي هاي ديجيتالي تركيب‌بندي‌هاي عمودي كه در ظاهر ساده چيدمانشان از هارموني تقسيم‌بندي در يك سطح متأثر است و رنگ‌بندي‌هايي كه نوساناتي از يك مجموعه محدود رنگ را در ذهن متبادر مي‌كند؛ گويي نقاش مي‌خواسته در محدوديت كادر و رنگ،‌ آزادمنشي جهان ديجيتالي را به رخ بكشد و با اجرايي رها و انتزاعي دنياي فريبنده اما تكراري «طبيعت پيراموني» را به چالش بكشد.
نظرات کاربران
UserName