نقاشي ديجيتالي از يک دشت سبز همراه با درختها
يکي از تفاوتهاي نقاشي و گرافيک اين است که در مواجهه با نقاشي، وظيفه برقراري ارتباط به عهده مخاطب است و اوست که بايد تلاش کند تا با اثر هنرمند نقاش ارتباط برقرار کند. اما در گرافيک برعکس است و وظيفه برقراري ارتباط بر دوش خود اثر گرافيک نهاده شده يعني اثر گرافيکي، بايستي تلاش کند تا مخاطب را به طرف خودش جذب کند نه اينکه مخاطب زور بزند تا محتواي اثر گرافيک را درک کند. علت ناتواني بسياري از آثار گرافيک ناشي از ندانستن همين تفاوت است.
نظرات کاربران
UserName