نقاشي ديجيتالي از گلدان گل و پروانه ها
نقاشي ديجيتالي در مجموع به تصاوير خلق شده توسط رايانه که به‌وسيله نرم‌افزارهاي مختلف ايجاد مي‌شود، اطلاق مي‌گردد. اين شاخه از گرافيک دو بعدي به شيوه‌هاي مختلف انجام مي‌پذيرد درست مثل نقاشي دستي شيوه‌هاي مثل رئال يا سورئال دارد. تاريخچه نقاشي و ابزارهاي آن به دوره انسان‌هاي ما قبل تاريخ و گستردگي فرهنگ‌ها باز مي‌گردد. تاريخچه نقاشي نشان دهنده يک پيوستگي، اگرچه شکسته شده در عهد عتيق است. در ميان فرهنگ‌ها و پراکندگي قاره‌ها، تاريخچه نقاشي يک رودخانه با قدرت در حال پيشرفت است که به سوي قرن ?? ادامه يافته است.
نظرات کاربران
UserName