پلنگي در حال غرش
پلنگ جانوري شبيه گربه از جنس يوزپلنگ که در افريقا و هند بسيار است . پوست آن به رنگ زرد و داراي لکه هائي بگونه مرمر است (بعضي پلنگها سياه رنگند). پلنگ حيواني است درنده و دلير و چابک و قوي که بجمله جانوران حتي انسان حمله کند و از شاخ درختان بالا رود و در کمين نشيند. در ايران زيباترين نوع آن موجود است و در مازندران و اغلب جبال ايران يافت ميشود. سراج الدين عليخان آرزو در شرح گلستان نوشته است که اکثر مردم بي تحقيق هندوستان پلنگ جانوري را دانند که به هندي آن را چيتا مي گويند و اين خطاست زيرا که پلنگ جانوري ديگر است که در عربي به آن نمر مي گويند و چيتا را در فارسي يوز مي گويند نه پلنگ و در بهار عجم نوشته که پلنگ درنده اي است غير از يوز که به هندي چيتا مي گويند.
نظرات کاربران
UserName