پلنگي خوابيده روي درخت
شکار مستقيم پلنگ ايراني ممکن است به‌عنوان تروفه براي فروش پوست (در افغانستان)، تيراندازي براي حفاظت از حيوانات خانگي (ايران و ترکمنستان) و کشتن به محض مشاهده (قفقاز و شرق ترکيه) صورت گيرد. اين موارد شايع نيست ولي با توجه به جمعيت کوچک اين حيوان تأثير قابل توجهي بر ادامه حيات گروه‌هاي کوچک اين حيوان دارد. به‌ويژه در قفقاز که پلنگ‌ها در تعدادي ناچيز در مناطقي گسترده پراکنده‌اند و از بين رفتن حتي يک عدد از آن‌ها ثبات جمعيتي را برهم مي‌زند، به همين دليل حتي در مناطقي که از نظر شکار غني هستند، همچون جنوب ارمنستان، تعداد واقعي پلنگ‌ها بسيار کمتر از چيزي است که با توجه به تعداد حيوانات شکار آن مي‌توان حدس زد.
نظرات کاربران
UserName