پلنگي خوابيده روي صخره
در پلنگ دسته خالهاي گل مانند در همه جا در روي بدن و دم و دستها و يا پرکنده شده است. در عقب و وسط پشت بدن بعضي خالها دنبال هم قرار گرفته و به صورت نوار نمايان مي‌شوند. جمجمه خيلي بزرگ و دراز و نسبتا باريک است. ناحيه پيشاني تقريبا مسطح است و در وسط آن فرو رفتگي طولي وجود دارد. پهناي جمجمه در بالاي دندانهاي نيش خيلي بيشتر از پهنا در عقب زايده‌هاي پس حدقه‌اي است. استخوانهاي بيني دراز و نسبتا باريک است. انتهاي عقبي استخوانهاي بيني به لبه عقبي استخوان فکي مي‌رسند يا بيشتر از آن امتداد مي‌يابند. دندانهاي نيش خيلي بزرگ و اولين پيش آسياي بالا هميشه وجود دارد.
نظرات کاربران
UserName