يک بچه پلنگ خوابيده روي چمنها
مهمترين خطر براي پلنگها انسان‌ها هستند. سال‌هاست که اين حيوان با کاهش زيستگاه و شکار مواجه است. در بخش‌هايي از هند، حيوانات در کنار سکونتگاه‌هاي انساني زندگي مي‌کنند و ممکن است به حيوانات اهلي به عنوان شکاري آسان حمله کنند که به نبرد ميان انسان‌ها و پلنگ‌ها مي‌انجامد. اين درگيري‌ها در سال‌هاي اخير با توجه به رشد جمعيت انسان و در برخي نقاط پلنگ‌ها، بيشتر شده‌است. براي جلوگيري از اين وضعيت سازمان جنگل‌هاي هند به‌طور منظم با تله‌گذاري در مناطقي که امکان درگيري در آن وجود دارد پلنگ‌ها را زنده‌گيري کرده و در مناطق مناسبي که به‌دور از فعاليت‌هاي انساني است رها مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName