پلنگي خوابيده روي درخت
پلنگ گوشتخواري است بزرگ که طول بدن آن تا 160 سانتيمتر و گاهي تا 180 سانتيمتر و طول دم تا 110 سانتيمتر و بلندي در ناحيه شانه تا 75 سانتيمتر مي‌رسد. بدن دراز و باريک و دستها و پاها قوي و به اندازه متوسط و پنجه‌ها ناخن بزرگ که بطور واضح از دو طرف فشرده شده است. گوشها کوتاه و مدور و بدون موهاي بلند انتهايي است. دم دراز و طول آن معمولا از نصف طول بدن بيشتر و ظريف و باريک است. رنگ بدن خالدار و در رنگ سفيد زمينه آثاري از زردي يا زرد قرمز يا زرد خاکستري وجود دارد.
نظرات کاربران
UserName