پلنگ
پلنگ جاوه يکي از ? زيرگونه پلنگ مي‌باشد . پوست اين پلنگ گاه داراي خال و گاه سياه و بدون خال است . تنها زيستگاه اين گربه جزيره جاوه اندونزي است . به نظر مي‌رسد که پلنگ جاوه در ميانه‌هاي دوران پليستوسن از آسياي جنوبي به جزاير سوماترا و برنئو امده باشد . پلنگ جاوه از پستانداراني مانند گراز ، انواع ميمون و گوزن و جانوران اهلي چون سگ ، ماکيان و بز تغذيه مي‌کند. به سبب جنگل زدايي و گسترش مناطق شهري در جاوه نسل اين پلنگ در آستانه انقراض قرار دارد به گونه‌اي که شمار اين جانوران به ??? تا ??? قلاده مي‌رسد . در سال‌هاي اخير مجامعي جهت حفاظت از آن در کشور ايجاد شده‌است .
نظرات کاربران
UserName