يک بچه پلنگ
ميزان تغذيه روزانه يوزپلنگها به طور متوسط در روز دو کيلوگرم است که به نظر غذاي زيادي نيست. طول سر و بدن او بين ??? تا ??? سانتيمتر، طول دمش ?? تا ?? سانتيمتر و وزن او بين ?? تا ?? کيلوگرم اندازه گيري شده است. (نرها ?? درصد درشت جثه تر از ماده‌ها هستند) طول دوره عمر آنها در طبيعت هفت سال گزارش شده اما به نظر مي‌رسد حداکثر تا ?? سال هم عمر کنند. عمر آنها در اسارت تا ?? سال هم گزارش شده است. ماده‌ها هر دو سال يک بار زايمان دارند و نرها در سه سالگي به سن بلوغ مي‌رسند.
نظرات کاربران
UserName