دو بچه يوزپلنگ
يوزها به آساني از ديگر گربه سانان تشخيص داده مي‌شوند. اين امر تنها به دليل وجود خال‌هاي روي بدن او نيست بلکه بدن باريک و کشيده، سر کوچک، چشم‌هاي بالا قرار گرفته و گوش‌هاي کوچک و تا حدودي پهن است که آنها را متمايز مي‌کند. طعمه معمول آنها غزال‌ها (به ويژه غزال تامسون)، ايمپالا، آنتيلوپ‌ها و ديگر پستانداران سم دار حداکثر تا ?? کيلوگرم وزن هستند. يک نر بالغ تنها هر چند روز يک بار شکار مي‌کند اما ماده‌هاي داراي توله تقريباً هر روز به شکار مي‌پردازند. در حالي که ساير گربه سانان شکارچيان شب هستند يوزها عمدتاً روز فعال بوده و اغلب در اوايل بامداد و غروب آفتاب به سراغ طعمه‌هاي خود مي‌روند. تاکتيک او در شکار مخفي شدن و نزديک شدن به طعمه است.
نظرات کاربران
UserName