تصويري از پوست يک پلنگ از نزديک
پلنگ در مقايسه با ديگر گربه‌سانان پاهايي کوتاه، بدني کشيده و جمجمه‌اي بزرگ دارد. بيشتر به جگوار شباهت دارد با اين تفاوت که کوچکتر و لاغرتر از آن است. پوستش با خال‌هايي گل‌مانند پوشيده شده که شبيه به خال‌هاي جگوار است. آي‌يوسي‌ان اين حيوان را با توجه به کاهش جمعيت و کاهش محدوده? زندگي آن در فهرست گونه‌هاي «در مرز تهديد به انقراض» قرار داده است. اما با همه اين احوال جمعيت پلنگ‌ها از ديگر گونه‌هاي خويشاوند خود يعني شير، ببر و جگوار بيشتر است و وضعيت حفاظتي بهتري دارد.
نظرات کاربران
UserName