بمب افکن B-52
هواپيماي B1-B يک بمب افکن دوربرد و ميان قاره اي است که قابليت شليک انواع موشک هاي هوا به سطح ASM مانند کروز و بازه گوناگوني از بمب هاي همه منظوره و يا هدايت شونده و بمب هاي هسته اي را نيز دارا است. اين بمب افکن بسيار پيشرفته، مي تواند بدون سوخت گيري مجدد، از يک قاره به قاره اي ديگر سفر کند، ماموريت خود را انجام داده و سپس مراجعت کند.
نظرات کاربران
UserName