بمب افکن B-52 در حال سوخت گيري
هواپيماي بي 1بي، از خانواده بمب افکن هاي سنگين وزن آمريكايي است که به عنوان جايگزيني براي هواپيماي بي 52 توليد شد. مدتها تفکر بر اين بود که بايد جانشيني شايسته که بتواند به خوبي از عهده وظيفه بمب افکن قديمي و پا به سن گذاشته بي 52 بر آيد، طراحي و توليد شود. چرا که هواپيماي بوئينگ 52، بمب افکني بسيار قديمي و متعلق به دهه پنجاه بود که جواب گوي نيازهاي نيروي هوايي را نمي داد و همه روزه چند عدد از آن ها به جمع هواپيماهاي از رده خارج شده با بازنشسته به موزه هاي هوايي سپرده مي شدند.
نظرات کاربران
UserName