بمب افکن B-1B روي صحرا
از مشخصات بارز اين هواپيما‌ها که با تغييراتي ويژه و خاص توسط کمپاني بوئينگ روي آنها صورت گرفته که حداکثر بازدهي را داشته باشند تغييرات در سيستم کنترل کامپيوتري ماموريت هواپيماست،WCMD که ترجمه عبارت اصلي آن ماشين تقويت بادي توزيع مهمات است. ايجاد فاصله مناسب بين بمبها در حين آزاد کردن افکنده آنها بر پدافند دشمن، JASSM اتصال ماموريتهاي هوا به زمين و توانايي به کارگيري همزمان يا شليک همزمان مدلهاي مختلف سلاحهاي موجود نيز جزء اين تغييرات هستند.
نظرات کاربران
UserName