قايق بزرگ سفيد زيبا روي آب
قايق‌راني نوعي ورزش و سرگرمي است که با انواع متفاوتي از قايق در رشته‌هاي قايق‌راني آبهاي آرام، کانو پولو، راندن قايق اژدها، راندن قايق بادباني، قايق‌راني آبهاي خروشان و روئينگ انجام مي‌شود. رشته آبهاي آرام شامل رشته‌هاي کاياک و کانوي ?، ?، ? و ? نفره است. در حقيقت ، مسابقات قايقراني آبهاي آرام ،نامي متداول براي دو گونه از قايقها ، يعني کاياک و کانوست . رشته کاياک با حرف و مواد کاياک يک نفره (K1)، کاياک دو نفره (K2) و کاياک چهارنفره (K4) شناخته مي‌شود . رشته کانو با حرف C و مواد کانوي يک نفره (C1) ، کانوي دو نفره (C2) و کانوي چهار نفره ( C4) شناخته مي‌شود .
نظرات کاربران
UserName