کشتي تفريحي زيباي کوچک
بيشتر تمدنهاي بشري در کنار آبراهها شکل گرفته و مسلما قايق و بعدتر کشتي وسيله‌اي مهم براي تردد و حمل و نقلشان بوده است. اما مشهورترين تمدني که از دريانوردي سود برد و آن را توسعه داد تمدن فينيقيه بود، آنها با توسعه دريانوردي توانستند در درياي مديترانه امپراتوري دريايي خود را از سواحل لبنان امروزي تا تونس و مراکش (کارتاژ آن زمان) ايجاد کنند.
نظرات کاربران
UserName