قايق موتوري زيبا روي آب
قايق گونه‌اي از شناورها است. قايق معمولاً از کشتي کوچک‌تر است. برپايه يکي از تعريف‌ها، قايق شناوري است که قابل حمل توسط کشتي باشد. قايق در اصل تشکيل شده از يک ساختار شناوري به نام بدنه و يک ساختار پيش‌رانش، گاه براي آن عرشه‌اي هم مي‌سازند. پيش‌رانش قايق مي‌تواند به‌وسيله پارو، بادبان، پدال، چرخ‌پره‌هاي بخار و يا موتور باشد.
نظرات کاربران
UserName