برگ سبز زيبا با قطرات شبنم
رشد متفاوت و غير منظم بخش‌هاي مختلف پهنک، در برگهاي گياهان مختلف سبب اشکال متفاوت آنها مي‌شود. بطور کلي برگها را بر حسب وضع پهنک به دو دسته بزرگ تقسيم مي‌کنند.برگهايي که پهنک واحدي دارند و به آنها برگهاي ساده مي‌گويند. برگهايي که پهنک آنها از برگچه‌هاي متعدد تشکيل مي‌شود به برگهاي مرکب مرسوم‌اند. ديگر از اشکال مهم برگ مربوط به وضع و اشکال نوک و کناره‌هاي پاييني آن است که در شناسايي انواع گياهان اهميت مخصوص دارند.
نظرات کاربران
UserName