برگ بنفش زيبا با قطرات شبنم
به جز پهنک برگ بقيه اجزاي آن را ضمايم برگ مي‌گويند. برگها ممکن است داراي همه ضمايم ياد شده باشد يا فقط شامل دم برگ و پهنک باشند، گاهي نيز برگ فاقد دمبرگ و حتي پهنک است. رشد متفاوت و غير منظم بخش‌هاي مختلف پهنک، در برگهاي گياهان مختلف سبب اشکال متفاوت آنها مي‌شود. بطور کلي برگها را بر حسب وضع پهنک به دو دسته بزرگ تقسيم مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName