برگي سبز با قطره اي شبنم
شبنم (ژاله) در شبهاي صاف و آرام زماني که بخارآب موجود در هوا سرد شده و به ريز قطره‌ها بدل مي‌گردد تشکيل مي‌شود آن‌را صبح هنگام به شکل قطرات آب روي گياهان تارهاي عنکبوت مي‌توان ديد وقتي که دما، زير صفر درجه سانتيگراد مي‌رسد شبنم يخ مي‌زند شبنم يخ‌بسته را بشم (بشمه) نام نهاده‌اند.
نظرات کاربران
UserName