برگي سبز و قطرات ريز آب
تعداد برگهاي گياهان گوناگون متفاوت است. گياهاني مانند گندم و ذرت داراي چند برگ هستند. درختان کهنسال نارون صدها هزار برگ دارند. بعضي از گياهان تنها يک برگ دارند. برگها يا ساده هستند يا مرکب. برگي که يک پهنک داشته باشد برگ مرکب است. پهنکهاي برگ مرکب را برگچه مي‌نامند. برگچه‌هاي برگ مرکب بصورت پر يا پنجه روي ساقه قرار مي‌گيرند.در آرايش نوع پر ? برگها شبيه شانه‌اي دو طرف رگبرگ اصلي جاي مي‌گيرند ? مانند برگ درخت گردو و زبان گنجشک.
نظرات کاربران
UserName