برگ سبز زيبا
شکل ظاهري برگها بسيار متنوع است. آنها به شکلهاي دايره ?بيضي ?نيزه?پر?پنجه?قلب و بسياري شکلهاي ديگر هستند ? اما در مجموع مي‌توان آنها را به سه گروه تقسيم کرد: برگهاي پهن ? برگهاي باريک و برگهاي سوزني. غير از اين سه گروه بعضي گياهان مانند سروکوهي برگهاي پولک مانند دارند. شگل برگ گياهان يکي از راههاي مهم شناسايي نوع گياه است.
نظرات کاربران
UserName