برگ قهوه اي
بعضي از برگها گذشته از غذاسازي و يا بجاي آن ? کارهاي ويژه‌اي انجام مي‌دهند. تيغ‌ها و خارها در بعضي از گياهان برگهاي محافظ گياه هستند و نمي‌گذارند جانورانگياه را بخورند. در بعضي از گياهان ? مانند کاکتوس ?همه برگهاي محافظ ? خار هستند و عمل نورساخت را ساقه سبز و ضخيم گياه انجام مي‌دهد. برگهاي ذخيره‌اي نيز ويژگيهايي دارند ? بعضي از آنها ? مثل پياز خوراکي ? غذاساخته شده را بجاي ساقه و ريشه در برگها ذخيره مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName