برگ بنفش زيبا با قطرات ريز شبنم
در نهان‌دانگان برگ مرکب از يک قسمت صفحه مانند سبزي به نام پهنک است که به وسيله دنباله باريکي به نام دمبرگ به ساقه متصل مي‌شود دم برگ غالبا در پايين خود و در قسمتي که به ساقه متصل مي‌شود گاه پهن شده به صورت غلافي کم و بيش ساقه را در برمي گيرد. غلاف يا نيام گلبرگ در بعضي از برگها گاهي خارج از اندازه رشد کرده، تمامي ميانگره ساقه را پوشانده، گاهي ايجاد زايده‌اي به نام گوشوارک را مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName