برگهاي زرد و قهوه اي و قرمز
برگ هر گياه معمولاً ويژگيهاي ظاهري خود را دارا است. اين ويژگي در درجه اول مربوط به خصوصيات ارثي گياه و در درجه دوم مربوط يه عوامل محيطي مانند نور، رطوبت و دماست.برگهاي مرکب از برگچه‌هاي متعدد تشکيل مي‌شوند، اگر برگچه‌هاي برگ مرکب در طرفين يک رگبرگ مشترک که راشي نام دارد قرار گيرند آن را برگ مرکب شانه‌اي يا پرمانند مي‌گويند. ديگر از اشکال مهم برگ مربوط به وضع و اشکال نوک و کناره‌هاي پاييني آن است که در شناسايي انواع گياهان اهميت مخصوص دارند.
نظرات کاربران
UserName