برگ سبز زيبا با قطرات ريز شبنم
بَرگها زوايد جانبي ساقه‌اند که از مريستم انتهايي نوک ساقه پديد مي‌آيند. برگها اندامهاي پهن و سبز رنگي هستند که با نظم و ترتيب ويژه‌اي بر روي ساقه گياهان قرار دارند و داراي دو بخش اصلي پهنک و دمبرگ اند.پهنک سطح تماس برگ و محيط را زياد مي‌کند پهنک به علت نازک بودن دو نقش فتوسنتز و تعرق را بخوبي انجام مي‌دهد.
نظرات کاربران
UserName