نماي درب هاي اتومبيل ABT-VW- گلف-GTI-2005
بهره گيري از لوازم آيروديناميکي گسترده، کيت تنظيم بدنه آلماني، لبه منحرف کننده هواي فيبر کربني و باللاخره افزايش قدرتي تا 241 کيلومتر در ساعت از مختصات اتومبيل ABT VW GTI است .
نظرات کاربران
UserName