نماي اتومبيل ABT-آئودي-TT-R-2007
بهره گيري و نصب (بهترين ها از حيث زيبايي و کيفيت ) در تجهيزات داخلي اتومبيل آئودي TT Rاز جمله کنسول هاي چرمي، دستگيره دنده آلومينيومي وطراحي آيروديناميکي و ورزشي چرخ فرمان قابل ذکر است .
نظرات کاربران
UserName