ورزش اسنوبرد در کوهستان
اسنوبرد به تخته‌اي مي‌گويند که به عنوان يک اسکي پهن به کار مي‌رود. اسنوبردهاي حرفه‌اي معمولاً همراه با وسايل جانبي شامل اتصال‌ها و بوت‌هاي مخصوص استفاده مي‌شوند. اسنوبرد همچنين براي ناميدن ورزش و تفريح استفاده از اين تخته‌ها براي سر خوردن بر روي برف نيز به کار مي‌رود. اين رشته ورزشي هم اکنون در چهار ماده مختلف در بازي‌هاي المپيک زمستاني دنبال مي‌شود. ورزش اسنوبورد بسيار ورزش فعال و مفرحي است. فرق اصلي اسنوبورد با اسکي در اين است که در اسنوبورد تخته اسنوبورد عريض تر بوده و هر دو پا در يک تخته قرار مي گيرد. با اسنوبورد علاوه بر سر خوردن روي و پايين آمدن از سراشيبي مي توان حرکات پرشي و چرخشي انجام داد. يادگيري اسنوبورد به خاطر وصل بودن دو پا به يک تخته کمي مشکلتر از اسکي است و به عنوان گام دوم در آموزش اسکي توصيه مي شود. در تقريبا ً تمام پيست هاي اسکي وسائل اسنوبورد نيز مانند اسکي ارائه مي شود.
نظرات کاربران
UserName