نماي اتومبيل ABT- VW- پولو-2005
شعار فولکس واگن در توليد مدل ABT VW Polo « سازش وشکست هرگز!» است . مدل مذکورمدلي پيشرو در همه مدل هاي VW است و هر دو ويژ گي ورزشي و تنظيم امنيت را با هم در آميخته است . وجود بسته آيروديناميکي، سبک ورزشي ارتقاء يافته وبه کار گيري قطعات آلومينيومي در مدل مذکور از نکات شايان توجه اند .
نظرات کاربران
UserName