بازي ايت بال بيليارد
از سال 1878 تا 1956 مسابقات قهرماني بازي بيليارد بطور ساليانه برگزار مي شد و بقيه ماههاي باقيمانده حريفان يک به يک به مبارزه طلبي با يکديگر مي پرداختند. تا مدتها واژه بيليارد به تمام بازيهايي که بر روي يک ميز با حفره و يا بدون حفره انجام مي شد، نسبت داده مي شد، بعضيها از بيليارد فقط برداشت بازيهاي کاروم را داشتند و از Pool براي بازيهاي حفره دار استفاده مي کردند. وقوع جنگهاي جهاني اندکي اين بازي را از رونق انداخت اما با دو واقعه مهيج که يکي در سال 1961 و ديگري در سال 1986 به وقوع پيوست دوباره بيليارد احياء شد.
نظرات کاربران
UserName