نماي اتومبيلABT- آئودي-AS6-2004
بعد از تهيه عکس هاي اوليه، تست درايوها و برداشت هاي حاصل از بازخورد بيروني توليد مدل ABT آئودي AS6 يک چيز روشن شد و آن اينکه راه اندازي توليد گسترده AS6 يک موفقيت بزرگ است . هدف از توليد A6 نزديک بودن به مدل موفق آئودي A8 و تبديل شدن به ورزشي ترين خودرو در کلاسش بيان شده است .
نظرات کاربران
UserName