رفتينگ، "کلک سواري" و يا "قايقراني در رودخانه هاي خروشان"
رفتينگ فعاليتي مهيج، ماجراجويانه، تفريحي و ورزشي است و در طبيعت انجام مي شود. لذا فعاليتي اکوتوريستي بوده که توريسم ماجراجويانه و ورزشي را در دل خود دارد و از تمام اصول اکوتوريسم تبعيت مي کند. همانگونه که مي دانيم "اکوتوريسم يعني سفر مسئولانه به محيط هاي طبيعي که باعث حفاظت از محيط طبيعي شده و نفع جوامع محلي را در بر داشته باشد." به رودخانه هاي خروشان "آب سفيد" يا White Water مي گويند. دليل ذکر آب سفيد اين است که در قسمت هاي خروشان آب کف کرده و به رنگ سفيد ديده مي شود.
نظرات کاربران
UserName