نماي رينگ و صندوق عقب اتومبيل -Ac- اشنيتزر-Acs4- Z4- M-رهنورد-2007
مدل آث Z4 رهنورد ، تحت عنوان مدل اقتباس شده از face life وارد بازار تجاري شد که مدل تکامل يافته تر آنZ4 کوپه نام دارد. در مدل مذکور، توسعه هايي در اجزاء سيستم تعليق و اگزوز و ترکيبات چرخ و تاير ارائه شده است. به منظور بهبود ديناميکي رانندگي ، نسبت اکسل عقب از استاندارد 1:3.62 به 1:3.91تغيير يافته است که بدين ترتيب تضمين هاي شتاب تاحد زيادي بهبود يافته است.از ديگر اصلاحات صورت گرفته در سيستم اگزوز ، مي توان به استفاده از فولاد ويژه کروميد و تعبيه صدا خفه کن مدل دوقلوي ورزشي اشاره کرد.همچنين براي کنترل ايمني در تمام زمان ها ، عملکرد سيستم ترمز نيز ارتقاء يافته است؛ لذا از ديسک ترمز چاک دار 334 ميلي متر وبا ضخامت 32 ميلي متر و مجهز به دو پيستون 45 ميلي متر استفاده شده است.در فضاي داخلي نيز ، علاوه بر تزئينات داخلي کربن نقره اي رنگ، کيسه هاي هوايي ارگونومي، چرخ فرمان ورزشي و لوازم آلومينيومي آنودايز شده ( پدال ها ، ترمز دستي،) و اهرم انتخاب گر کربن بهره برده شده است.
نظرات کاربران
UserName