تصوير از مرد عنکبوتي سياه دروسط خيابان در حين مبارزه با مرد عنکبوتي در فيلم مرد عنکبوتي 3
در فيلم مرد عنکبوتي 3 حيوان کرم مانند سياه رنگ که حالتي انگلي دارد وپيتر را رها نمي کند و نماد حس انتقام جويي مي باشد. ادي بروک عکاس رغيب پيتر را تبديل به مرد عنکبوتي سياه مي کند اين مرد عنکبوتي سياه لبريز از انتقام است انتقام فرزند حرام زاده عشق است يعني شکست عشقي باعث شکل گيري حس انتقام مي گردد .انتقامي به دليل عشقي از دست رفته است. در پايان فيلم ادي نخواست که انتقام جويي را کنار بگذارد واز اين رو جان سپرد .
نظرات کاربران
UserName