تصوير از قفسهاي دايره اي شکل که در فيلم دزدان دريايي کارائيب 3 مورد استفاده قرار گرفته
قفس هاي کروي شکل که از چوب ساخته شده و جمجمه هايي به آن وصل شده در فيلم دزدان دريايي کارائيب 2 بوميان جزيره دزدان دريايي و ويليام ترنر را در آن زنداني و از پرتگاه آويزان مي کنند
نظرات کاربران
UserName