کاپيتان جک اسپارو دزد دريايي فيلم دزدان دريايي کارائيب
کاپيتان جک اسپارو با بازي جاني دپ يک دزد دريايي سرخوش و مست است که بسيار ترسوست. از خصوصيات او مي‌توان به فرارهاي به موقع و از دارايي‌هاي او مي‌توان به قطب نماي جادويي او و از سمت‌هاي او مي‌شود به رياست دزدان دريايي و مجمع برادران ولتز اشاره کرد.او کاپيتان کشتي مرواريد سياه نيز است.در فيلم سوم جک که به کمک اليزابت و ويل ترنر دوباره برگشته مرواريد سياه را پس مي‌گيرد. او به اجبار باربوسا وارد محفل برادران مي‌شود و در يک معاوضه با ويل عوض مي‌شود و يه زندان جونز مي‌افتد. او با اين حال فرار مي‌کند و موفق به شرکت در پايان استثنايي فيلم مي‌شود و جونز را مي‌کشد. او اين کار را با دست ويل مي‌کند و باعث کاپيتان شدن وي مي‌شود. در پايان فيلم باربوسا جک را جا مي‌گذارد و جک بار ديگر مرواريد را از دست مي‌دهد. با اين حال او از قبل نقشه باربوسا دزديده است! (جک در فيلم سوم ديگر آن شخصيت ترسو را ندارد.)
نظرات کاربران
UserName