ساحل سخره اي زيبا در سيسل ايتاليا
سيسيل نام بزرگ‌ترين جزيره ايتاليا در درياي مديترانه، داراي ????? کيلومتر مربع و با محاسبه جزاير کوچک و جنبي آن، حدود ????? کيلومتر مربع وسعت و داراي پنج ميليون و هفتاد و هفت هزار نفر جمعيت مي‌باشد. مرکز اين منطقه مستقل، شهر پالرمو است. جزيره سيسيل به وسيله آبراه مسينا از خشکي جداشده، قسمت اعظم آن را کوه و نوار باريک ساحلي تشکيل مي‌دهد. بلندترين کوه آن ???? متر از سطح دريا و آتشفشان فعال اتنا نيز در قله آن قرار دارد
نظرات کاربران
UserName