جزيره Nisida در ناپل ايتاليا
جزيره Nisida در خيلج ناپل ايتاليا قرار دارد اين جزيره که از گدازه هاي آتشفشاني بوجود آمده بسيار زيبا است در حال حاضر بوسيله يک پل سنگي به شهر متصل است در قرن 19 ميلادي زندان بوربن در اين جزيره ساخته شده که شرايط بسيار سختي براي زندانيان در انجا اعمال مي شد در طول جنگ جهاني دوم اين جزيره در اشغال انگلستان بود و از آن به عنوان زندان استفاده مي شد در حال حاضر جزيره Nisida بين نيروي دريايي ناتو و بازداشگاه نوجوانان تقسيم شده است
نظرات کاربران
UserName