نماي اتومبيل ABT-آئودي-TTمحدود-عريض - Body-2002-
در نتيجه آزمايشات گسترده پرسنل توليد و ساخت اتومبيل آئوديABT TT محدود، با نام آزمايشات« تونل باد»؛ ايشان موفق به ايجاد و توليد کيت آيروديناميکي شده اند که با نصب آن در مدل مذکور توانسته اند تا حد زيادي به افزايش Down force اتومبيل کمک کنند .
نظرات کاربران
UserName