نماي چراغ و اگزوز هاي عقب اتومبيل ABT- آئودي- AS4-درشکه -2003
تعبيه 4 لوله در صدا خفه کن سيستم اگزوز، استفاده از کيت کروم در طراحي پنجره مشبک سپر جلو و چرخ و رينگ 5 پره از تجهيزات به کاررفته دراتومبيل ABT آئودي ( درشکه) است .
نظرات کاربران
UserName