غذاي عجيب يک اسب آبي
در اين تصاوير يک تمساح بخت برگشته بعد از شکار يک ماهي قصد عبور اي بين گروهي از اسبان ابي را دار که با عث عصباني شدن اين حيوانات شده و ادامه ماجرا...
نظرات کاربران
UserName