وقتي آسمان به زمين مي آيد!
وقتي آسمان به زمين مي آيد! تصاويري از پارک نيلوفرهاي آبي در ژاپن، وقتي چشم انداز چهار و نيم ميليون نيلوفر آبي در تپه هاي پارک ساحلي هيتاچي در ژاپن را مي بينيد به گونه اي در اين فضاي نيلگون و يکپارچه قرار مي گيريد که انگار آسمان به زمين آمده است.
نظرات کاربران
UserName