سوخوي 24 ايراني درحال بلند شدن از باند فرودگاه
سوخو 24 ايران :در جنگ 8 ساله عراق عليه ايران ، كشور عراق داراي تعدادي از اين هواپيما بوده كه با ورود اين هواپيما به خاك كشورمان رادارهاي زميني ما سريعا خاموش مي گرديد تا مورد گزند اين هواپيما واقع نشود . 12 فروند از سوخو 24 هاي عراق درسال 1990و زمان جنگ خليج فارس به ايران پناهنده شدند و در سال 1991 ايران 24 فروند از اين هواپيما را مستقيما از روسيه خريداري کرده است . و هدف اصلي خريد آن تهديدهاي اسرائيل مي باشد . كشور هاي دارنده : ايران ، روسيه ، اكراين ، بلا روس ، سوريه ، قزاقستان ، ليبي ، ازبكستان ، الجزاير ، آذربايجان ، عراق - جنگها ( ايران و عراق 1980-1988 ) (افغانستان 1984 – 1989) - هواپيما هاي مشابه : ميگ 23/29/27 ، اف-15 / 111
نظرات کاربران
UserName