جنگنده سوخوي 30در حال پرواز
در سال 1993 سوخوي نمونه هاي نخستين Su-30 را به نمونه اثباتگر براي به فروش رساندن مدل هاي چند منظوره که Su-30MK خوانده مي شدند، تبديل کرد. MK که در آن M به جاي Modified و K به جاي Commercial (در زبان روسي) است نشان مي دهد که اين نمونه براي بازار صادراتي توسعه يافته است. در هسته اين مدل سيستم کتنرل آتش چند منظوره ارتقا يافته با توجه به درخواست مشتريان قرار داده مي شود. توانايي هوا به زمين هواپيما به طور قابل ملاحظه اي ارتقا داده شده است و موشکها و بمب هاي متنوعي نيز براي انتخاب تسليحات آن افزوده شده است. براي نقشهاي هوا به هوا موشک ميان برد RVV-AE ( R-77 اَدر يا آمرامسکي) با سيستم هدايت راداري فعال قابليت نصب پيدا کرده است.
نظرات کاربران
UserName