جنگنده سوخوي 30 درحال مانور هوايي
تسليحات سوخوي30 :در اين جنگنده 12 مکان حمل تسليحات پيش بيني شده است که مي تواند تا ميزان 8000 کيلوگرم مهمات را به همراه غلافهاي هدايت ليزري و سيستم منحرف کننده ي موشکهاي ضدهوايي حمل کند. - موشکهاي هوا به هوا :SU-30M همانند مدل SU-30 مي تواند هم زمان دو هدف هوايي را رهگيري کند. اين جنگنده حداکثر تا 6 موشک هوا به هواي ميان برد از نوع R-27RE (اين موشک در ناتو به نام َAA-10C يا ALAMO-C شناخته مي شود) مي تواند حمل کند. همچين موشکهاي R27TE (نام ناتو = AA-10D يا ALAMO-D) و موشکهاي ويمپل RVV-AE (نام ناتو = AA-12 ADDER) نيز از جمله ي تسليحات است. اين جنگنده يک سيستم با صفحه ي نمايش بزرگ هدايت موشکي دارد. موشکهاي هوا به زمين شامل چهار موشک ضدرادار، شش موشک بسيار دقيق هدايت ليزري يا شش موشک بردکوتاه هدايت تلويزيوني مي شوند. اين هواپيما همچنين داراي جايگاه مخصوص پرتاب موشک دوربرد 120 کيلومتري نيز مي باشد. براي پرتاب به سوي اهداف دور از موشکهاي KH-29 (نام ديگر: AS-14) استفاده مي شود که براي اين مسافتهاي دور همزمان از دو صفحه ي نمايش هدايتي استفاده مي شود. اين موشک بسيار قدرتمند داراي سرجنگي 317 کيل
نظرات کاربران
UserName