مانور هوايي جنگنده سوخوي 35
ويژگيهاي رادار سخوي35 : جنگنده Su-35BM از سيستم راداري( Tikhomirov NIIP Irbis-E (N035E با قابليت هدايت پرتوهاي الكتونيكي كنش پذير به عنوان رادار اصلي استفاده مي كند علاوه بر اين رادار ، اين جنگنده توانايي استفاده از رادار Phazotron NIIR radar و يا (Sokol III (N031 Zhuk-MSFEرا نيز به عنوان رادار اصلي دارد. Tikhomirov NIIP Irbis-E از يك آنتن اسكن الكترونيكي فعال(ESA) ، جلونگر فروسرخ و يك سيستم كامپيوتريEKVS-E BTsVM Solo35 استفاده مي كند. اين رادار توانايي تشخيص يك هدف با سطح مقطع راداري 3 متر مربع را از 400 كيلومتري داراست و مي تواند 30 هدف را بطور همزمان تشخيص دهد همينطور با تشخيص 30 هدف همچنان مي تواند به جستجوي خود ادامه دهد. رادار Irbis-E مي تواند به راحتي براي هدف قرار دادن مواضع دشمن در هوا ، زمين و يا دريا مورد استفاده قرار گيرد.جنگنده Su-35BM با رادارIrbis-E مي تواند همزمان 4 هدف زميني براي حمله در نظر بگيرد و به 2 هدف به طور همزمان حمله ور شود. يكي ديگر از ويژگي هاي بارز و منحصر به فرد اين جنگنده و رادار آن توانايي درگيري با چند نوع هدف با ماهيت هاي متفاوت است. مثلا اين جنگنده ه
نظرات کاربران
UserName