ميگ 29 درحال پرتاب موشک
تسليحات جنگنده ميگ 29 :يک توپ?? ميلي متري GSh-??-? با يکصد گلوله - تا ???? کيلو مهمات شامل ترکيبي از موشکهاي هوا به هواي نيمه هدايت شونده
نظرات کاربران
UserName